بازار فروش نوار آبیاری ۲۰ سانتی

ایران یکی از مراکز اصلی و بزرگ تولید کننده انواع نوار آبیاری ۲۰ سانتی در سراسر جهان می باشد. این نوع از نوار آبیاری در بازار های خرید و فروش داخلی کشور از رشد بالا و مناسبی برخوردار است.
آبیاری به روش های قطره ای از طریق نوار های با فاصله های معین ۲۰ و چند سانتی دیگر به وسله قطره چکان و یا روزنه های انجام می پذیرد. این روش آبیاری بسیار کارآمد و بهینه می باشد. این نوع نوار های ۲۰ سانتی متری آبیاری در بازار های فروش کشور از رونق بالایی بهره مند می باشند.