بازار فروش نوار تیپ بدون درز

نوار تیپ های بدون درز دارای بازار فروش عالی هستند و اغلب مشتریان آن ها را به صورت اینترنتی و سنتی به طور عمده و جزیی خریداری می کنند.
نمونه ای دیگر از نوار تیپ های موجود در بازار ها نوار تیپ های بدون درز هستند که در کارخانه های تولیدی به وسیله لیز ها سوراخ می شوند. این نوار تیپ ها آبیای را برای کشاورزان بسیار آسان می کند و میزا بازدهی زمین را افزایش می دهند. ویژگی های مذکور سبب ایجاد بازار فروشی عالی می شود.