بازار فروش نوار تیپ پلاک دار

بازار فروش نوار تیپ های پلاک دار در کشور ایران بسیار عالی می باشد و دلیل این امر وجود متقاضیان بسیار در بازار های ایرانی می باشد.
با وجود قطره چکان ها در نوار های تیپ پلاک دار روش آبیاری بسیار آسان می شود و دست نیروهای انسانی را کوتاه می کنند. این نوار های تیپ با توجه به کارایی که دارند معمولا به طور عمده به فروش می رسند تا کمبود های بازار برای این نوار ها جبران شود و این نوار ها دارای بازار فروش عالی هستند.