بازار فروش نوار تیپ ۱۰ سانتی

بازار فروش نوار تیپ ۱۰ سانتی با توجه به قابلیت هایی که دارند در شهر های کوچک و بزرگ ایران بسیار عالی می باشد و اغلب به طو عمده معامله می شوند.
نوار تیپ ها بر اساس فاصله بین خروجی های آب به چند دسته تقسیم می شوند و نمونه ای از این نوار ها نوار تیپ ۱۰ سانتی است که کارایی بسیار بالایی دارند. این نوار ها مورد توجه مشتریان در سراسر کشور ایران قرار می گیرند و اغلب دارای بازار فروشی مطلوب در این مناطق می باشند.