تولید کننده تجهیزات آبیاری گلخانه اتوماتیک

در شهر های مختلف ایران تولید کنندگان بسیاری هستند که تجهیزات آبیاری گلخانه را به صورت اتوماتیک و تمام فول تولید می کنند.
بیشترین مصرف تجهیزات آبیاری اتوماتیک را در کشور ایران در گلخانه های بزرگ داریم. گلخانه ها با پرورش گل ها و میوه های مختلف در فصول مختلف سال با بهره گیری از تجهیزات آبیاری کمک شایانی به رشد این گیاهان می کنند و باید گفت که تجهیزات مذکور به طور عمده تولید می شوند.