تولید کننده لوله مس ثقفی

تولید کننده لوله مس ثقفی برادران ثقفی می باشند که با تدارک خطوط تولیدی فعالی لوله های مسی را با بهترین سطح کیفی تولید می کنند.
برادران ثقفی در کشور ایران کارخانه تولیدی بزرگی را ایجاد نموده اند و خطوط تولیدی فعالی در عرصه تولید لوله های مسی مشغول به فعالیت هستند. لوله های مس ثقفی لوله هایی در ابعاد مختلف هستند که هر کدام به نوبه خود دارای قابلیت های خاصی می باشند و به منظور متفاوتی به کار برده می شوند.