تولید کننده نوار تیپ خارجی

تولید کننده های نوار تیپ خارجی نوار ها را از بهترین مرغوب ترین مواد اولیه تولید می کنند تا بتوانند با صادرات این نوار ها سود های کلانی کسب نمایند.
علاوه بر این که نوار تیپ های ساخت داخل در کشور ایران ارائه می گردند نوار تیپ های خارجی نیز وجود دارند که از طریق گمرک واردخاک ایران می شوند. نوار تیپ های خارجی بیشتر در نمونه های پلاک دار هستند که کشاورزان برای این که با کمبود آب مبارزه کنند آن ها را خریداری می کنند.