تولید کنندگان تجهیزات آبیاری بارانی ایران

تولید کنندگان تجهیزات آبیاری بارانی ایران تولیدات خود را به طور کلی و عمده انجام می دهند تا نیاز ما را به کشور های بیگانه کاهش دهند.
کشور ایران را می توانیم از جمله تولید کنندگان فعال در زمینه تولید تجهیزات آبیاری بدانیم زیرا در کشور ما فعالیت های کشاورزی رونق خاصی دارد و نیاز به این تجهیزات مبرم و ضروری است. تولید تجهیزات آبیاری بارانی در کشور ایران توسط تولید کنندگان در نمونه های متنوعی انجام می شود.