تولید کنندگان نوار تیپ کره ای

تولید کنندگان نوار تیپ کره ای شرکت های فعالی هستند که این نوار ها را در نمونه های متفاوتی وارد بازار های فروش در شهر های مختلف می شوند.
نمونه ای دیگر از نوار تیپ های که در میان بازار ها به فروش می رسند نوار تیپ های کره ای هستند. این نوار ها را کشاورزان در بخش پیشرو کشاورزی استفاده می کنند تا بتوانند با بحران کمبود آب مبارزه کنند. نوار تیپ کره ای توسط تولید کنندگان بسیاری به طور عمده و گسترده تولید می شوند.