جدول قیمت نوار تیپ درزگیر

جدول قیمت نوار تیپ درزگیر بر اساس فاکتور های مختلفی متغییر می باشد و مشتریان با رایزر آبیاری به وضعیت اقتصادی خود می توانند آن ها را خریداری کنند.

در کنار نوار تیپ های پلاک دار و درزدار لوله های آبیاری هستاند که به عنوان درزگیر مورد استفاده قبرار می گیرند.

این نوار تیپ در نمونه های مختلفی می باشند که این تنوع در قیمت ها نیز اعمال می گردد و مشتریان بهتر است قبل از هر اقدامی از جدول یمتی آن ها اطلاعات کافی کسب نمایند.