سایت لوله فلزی جداره چاه

یکی از کاربرد های لوله های فلزی برای پوشش دادن جداره چاه می باشد. این تجهیزات از طریق سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده می باشند.
لوله های به کار رفته در جداره چاه ها ممکن است آهنی، مشبک و یا فولادی باشند. نوع مشبک شده آن ممکن است به وسیله دست یا از طریق ماشین صورت گیرد. این تجهیزات فلزی از آهن گالوانیزه و یا فولاد ساخته می شوند که در ظاهر به هم شبیه هستند اما از نظر وزنی متفاوت می باشند و از طریق سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده هستند.