شرکت تولیدی تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای

شرکت تولیدی تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای معمولا تولیدات خود را به طور کلی انجام می دهند تا کمبودی در بازار ها احساس نشود.
کم مصرف ترین تجهیزات آبیاری که در کشاورزی استفاده می شوند تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای هستند که در سایز های مختلفی تولید می شوند. تولید این تجهیزات آبیاری را معمولا شرکت های تولیدی بزرگی در شهر هایی چون اصفهان و تبریز به طور عمده تولید می شوند و وارد بازار ها می شوند.