شرکت تولیدی نوار آبیاری پلاک دار

شرکت های تولیدی نوار آبیاری پلاک دار شرکت هایی بسیار فعال و بزرگ هستند که تولیدات خود را از جنس های مختلفی به طور عمده تولید می کنند.
از جمله نوار های آبیاری که در زمین های کشاورزی با کشت متراکم مورد استفاده قرار می گیرند نوار های آبیاری پلاک دار هستند که دارای دریپر می باشند. این نوار های آبیاری در نمونه های مختلفی در شرکت های تولیدی مختلفی ساخته می شوند و در دسترس کشاورزان قرار می گیرند.