شرکت تولیدی نوار تیپ مرغوب

شرکت تولیدی نوار تیپ مرغوب این نوار ها را با استفاده از بهترین موارد اولیه تولید می کنند و برای آبیاری قطره ای در بازار ها به فروش می گذارند.
نوار تیپ ابزاری است پرکاربرد برای آبیاری قطره ای گیاهانی که به صورت ردیفی کشت می شوند این نوار ها در درجه های کیفی مختلف چون نوار تیپ مرغوب وارد بازار ها می شوند. شرکت های تولیدی بسیاری در کشور ایران وجود دارد که در زمینه تولید نوار تیپ های مرغوب فعالیت می کنند.