شرکت تولید تجهیزات آبیاری هوشمند

شرکت تولید تجهیزات آبیاری هوشمند بیشتار در کشور های خارجی وجود دارند و تولیدات خود را به بازار های ایرانی صادر می کنند.
از جمله تجهیزات آبیاری که بیشتر از طریق واردات به بازار های ایرانی تزریق می شوند تجهیزات آبیاری هوشمند هستند که با پیشرفته ترین سیستم ها تولید می شوند. این تجهیزات آبیاری در شرکت های تولیدی به طور عمده تولید می شوند و روانه بازرار ها از طریق گمرک می گردند.