شرکت تولید دستگاه آبیاری هوشمند گلخانه

شرکت های تولید دستگاه آبیاری هوشمند گلخانه غالبا در شهر صنعتی اصفهاان وجود دارد و دستگاه ها را در بهترین نمونه ها تولید می کنند.
در مراحل رشد گیاهان در گلخانه ها روش آبیاری بسیار اهمیت دارد و هر چه آبیاری تنظیم شده تر باشد رشد آن ها بهتر و سریع تر انجام می شود. سیستم های آبیاری هوشمند گلخانه سیستم هایی پیشرفته هستند که مرکز کنترل آن ها از تکنولوژی PLC استفاده می کند. دستگاه های مذکور به وسیله شرکت های تولیدی مختلفی ساخته می شوند.