شرکت تولید نوار آبیاری بن دریپ

در شرکت های تولید و پخش انواع نوار آبیاری بن دریپ می توان ساده ترین و در عین حال حرفه ای ترین نمونه از روش های آبیاری به شکل قطره ای را مشاهده نمود.
از نوار آبیاری بن دریپ به طور تخصصی و حرفه ای در زمینه کوددهی و آبرسانی به ریشه گیاه بهره گیری می شود. در این روش که در متراژهای مختلف انجام می گیرد، قطره های آب به همراه کود به عمیق ترین قسمت گیاه از جمله ریشه خواهد رسید. نوار آبیاری بن دریپ غالبا توسط لوله های ۱۶ به پای گیاه سرازیر می گردد.