شرکت تولید نوار تیپ آبیاری قطره ای

شرکت های تولیدی نوار تیپ آبیاری قطره ای در شهر های صنعتی ایرانی بسیار زیاد می باشد و دلیل این امر وجود متقاضیان زیاد برای این نوار ها می باشد.
همگی ما به خوبی می دانیم که کشور ایران با بحران کم آبی رو به رو می باشد و بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی داریم که آبیاری گیاهان را به صورت غرقابی انجام می دهند. امروزه نوار تیپ های قطره ای در بازار ها وجود دارد که به منظور صرفه جویی در مصرف آب در شرکت های تولیدی ساخته می شوند.