شرکت تولید نوار تیپ پلاک دار خارجی

شرکت های تولیدی نوار تیپ پلاک دار خارجی محصولات تولیدی خود را اغلب از طریق شرکت های بازرگانی وارد بازار های معاملاتی ایرانی می کنند.
نوار تیپ پلاک دار نوار هایی هستند با کیفیت که آبیاری گیاهان را به طور حساب شده ای انجام می دهند زیرا این نوار ها دارای قطره چکان هایی هستند که میزان خروجی ةآب را نظیم می کنند. این نوار ها علاوه بر این که در کشور ایران تولید می شوند کارخانه های تولیدی کشور های خارجی آن ها را تولید و وارد ایران می کنند.