شرکت پخش نوار آبیاری بغل دوخت

نوار آبیاری بغل دوخت از بهترین نوار ها در کشور می باشد که شرکت های تولید و پخش عمده در مشهد و اصفهان فعالیت خوبی در این عرصه داشته اند.
طبق نظرات مشاوران و کارشناسان بخش کشاورزی، استفاده از سیستم آبرسانی بهتر در جهت کاهش مصرف آب با استفاده از انواع مختلفی از نوار آبیاری انجام می شود.
نوار آبیاری بغل دوخت از بهترین نمونه از این کالا می باشد که شرکت های تولیدی در مشهد و اصفهان نسبت به تولید آن اقدام نموده و پخش اینترنتی آن نیز در دستور کار می باشد.