فروشنده لوله آب قطره ای

لوله های آب قطره ای به شیوه های مختلفی به فروش می رسند و یکی از روش ها از طریق فروشگاه های بین شهری است که به وسیله فروشنده ها انجام می شود.
در آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی از لوله ها در نمونه های مختلفی استفاده می شود و گونه بارز و پرفروش این لوله ها لوله هایی هستند که روش کار آن ها به صورت قطره ای می باشد. لوله های آب قطره ای را فروشنده ها به صورت مستقیم با قیمت های مختلفی در بازار ها به فروش می رسانند.