فروشگاه اینترنتی نوار تیپ ۱۰ سانتی

فروشگاه های اینترنتی در دنیای امروزی نقش بسیار مهمی در معاملات دارند و از این طریق انواع و اقسام نوار تیپ های ۱۰ سانتی به فروش می رسند .
نوار تیپ ها از جمله تجهیزات برای آبیاری هستند که به وسیله قطره چکان های تعبیه شده در روی نوار آبیاری انجام می شود. این قطره چکان ها با فاصله مشخصی در کنار هم قرار می گیرند و نمونه ای از این نوار ها در فاصله ۱۰ سانتی می باشد که اغلب از طریق فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسند.