قیمت دستگاه آبیاری هوشمند فضای سبز

دستگاه های آبیاری هوشمند به کار رفته برای فضای سبز شهر ها، دارای قیمت ثابت و مشخصی هستند که نرخ آن از بازار قابل استعلام می باشد.
آبیاری هوشمند به کمک تجهیزات و دستگاه هایی انجام می شود که به آنها برنامه های خاصی داده می شود و آنها طبق این برنامه ها و زمان های داده شده کار می کنند. این روش را می توان در هر فضای سبزی و متناسب با هر زمینی به کار گرفت. قیمت این وسائل از بازار های آن، قابل استعلام می باشد.