قیمت سیستم آبیاری هوشمند مزارع

سیستم های آبیاری هوشمند مزارع دارای انواع متنوعی هستند و از این جهت قیمت آنها بسته به تمام اتومات یا نیمه اتومات بودن آنها متفاوت می باشد.
به کار گیری سیستم های آبیاری هوشمند امروزه یکی از بهترین راه ها برای صرفه جویی در مصرف آب در مزارع می باشد. به دلیل کم شدن میزان بارندگی ها در کشور، استفاده از این وسیله می تواند کمک زیادی به صرفه جویی آب نماید. قیمت این تجهیزات بسته به تمام اتومات بودن یا نبودن آن متفاوت می باشد.