قیمت فروش اتصالات لوله زهکشی

فاکتور های مختلفی در قیمت گذاری اتصالات لوله زهکشی نقش تعیین کننده را دارند و قیمت فروش را در بازار ها مشخص می کنند.
زهکشی فرایندی است که غالبا اگر آب اضافی ر زمین وجود دارد باشد از آن محدوده خارج می کند. این فعالیت ها به وسیله لوله و اتصالات آن ها انجام می شود و معمولا اتصالاتی که به این منظور به کار می روند به گونه ای هستند که بتوانند لوله های خرطومی را به هم وصل کنند. اتصالات لوله زهکشی بر اساس سطح کیفی که دارند قیمت گذاری می شوند.