قیمت فروش دستگاه آبیاری هوشمند شیراز

دستگاه آبیاری هوشمند در شهر شیراز نیز تولید می شود که دارای قیمت فروش خاص خود می باشد. برخی از این لوازم به رطوبت سنج متصل هستند.
برخی از دستگاه های آبیاری هوشمند که در شهر شیراز تولید می شود، دارای قسمتی به نام رطوبت سنج می باشند که مقدار رطوبت خاک را اندازه گرفته و پس از تنظیم آن و رسیدن به مقدار مورد نظر فعالیت خود را متوقف می کنند. قیمت فروش این لوازم از مراکز آن قابل دریافت است.