مرکز خرید تجهیزات آبیاری زیر سطحی

مرکز خرید تجهیزات آبیاری زیر سطحی در سراسر کشور ایران وجود دارد و مشتریان با مراجعه به این مراکز نیاز های خود را بر طرف می کنند.
تجهیزات آبیاری که در کشاورزی به کار می روند یا در سطح و یا در زیر سطح زمین قرار می گیرند و در این جا در مورد تجهیزات آبیاری زیر سطحی می گوییم. تجهیزات مذکور دارای طول عمر طولانی هستند زیرا به دور از نور خورشید استفاده می گردند. این تجهیزات معمولا به وسیله مراکز خرید وارد بازار ها می شوند.