مرکز خرید تجهیزات آبیاری قطره ای ثقلی

مرکز خرید تجهیزات آبیاری قطره ای ثقلی
مرکز خرید تجهیزات آبیاری قطره ای ثقلی در اکثر بازار های ایرانی فعال می باشد و غالبا فعالیت های خود را به طور عمده انجام می دهند.
روش آبیاری قطره ای ثقلی روشی است که از دیر باز در بین کشاورزان اسفاده می شده و امروزه نیز بسیار متداول و رایج شده است. این روش آبیاری به وسیله تجهیزاتی پیشرفته انجام می شود تا بدون پمپ آبیاری اعمال گردد. این تجهیزات آبیاری بیشتر از طریق مراکز خرید داد و ستد می شوند.