مرکز خرید نوار آبیاری پلی اتیلن

اگر به دنبال خرید نوار های آبیاری پلی اتیلن به طور عمده در بازار های شهری هستید بهترین کار مراجعه به مراکز خرید در سطح شهر ها می باشد.
نوار های آبیاری پلی اتیلن نوار هایی متنوع و گوناگون هستند که معمولا فواصل بین قطره چکان های شان در اندازه های ۱۰، ۲۰، ۳۰ هستند. این نوار ها را به منظور انجام آبیاری قطره ای در کارخانه ها تولید می کنند تا در مصرف آب صرفه جویی شود. نوار آبیاری پلی اتیلن بیشتر در مراکز خرید داد و ستد می شوند.