مرکز صادرات نوار تیپ آبیاری

با عنایت به این که نوار تیپ های آبیاری کاربرد زیادی دارند مورد توجه کشور های خارجی نیز قرار می گیرند و دارای بازار صادراتی عالی هستند.
وظیفه عمده نوار تیپ های تولید شده در کارخانه های تولیدی ایرانی آبیاری است که غالبا به صورت قطره ای انجام می شود و از هدر رفت آب جلوگیری می کنند. این نوار تیپ ها در انواع پلاک دار و درزدار می باشند که اغلب برای فروش بهتر در کشور های خارجی وارد مراکز صادراتی می شوند.