مرکز عمده فروشی نوار آبیاری ۲۰ سانتی متری

مشتریانی که تمایل به خرید نوار های آبیاری ۲۰ سانتی متری را به طور عمده دارند می توانند به مراکز عمده فروشی در سطح شهر های ایران مراجعه کنند.
نوار آبیاری هایی که با فاصله قطره چکانی ۲۰ سانتی متری ساخته می شوند بیشتر به منظور آبیاری کشت های متراکم استفاده می شوند و معمولا مورد توجه مشتریان زیادی در بازار های اینترنتی و شهری قرار می گیرند. بهترین راه فروش این نوار ها از طریق مراکز عمده فروشی است که معاملات را به طور عمده انجام می دهند.