مرکز عمده فروشی نوار تیپ دولایه

مرکز عمده فروشی نوار تیپ دو لایه نوار ها را با بهترین سطح کیفی وارد بازار ها می کنند تا نیاز مشتریان به طور عمده مرتفع گردد.
از نظر طول عمر اگر بخواهیم بررسی کنیم نوار تیپ ها دو لایه طول عمرشان بیشتر از نوار تیپ های تک لایه است. توار تیپ هایی که به صورت دو لایه ساخته می شوند با توجه به شرایط آب منطقه مورد کاربری قرار می گیرند و اغلب با کمک مراکز عمده فروشی مورد خرید و فروش قرار می گیرند.