مرکز پخش دستگاه آبیاری هوشمند باغ

دستگاه های آبیاری هوشمند باغ و باغچه در مرکز پخش آن موجود می باشد. علاوه بر این می توان با طرز استفاده و کاربرد آنها نیز آشنا شد.
در مرکز پخش دستگاه های آبیاری باغ و باغچه که به شکل هوشمند فعالیت می کنند، کارشناسانی وجود دارند که نحوه کار با این تجهیزات را به مشتریان و کشاورزان آموزش می دهند. علاوه بر این ها در هنگام نصب نیزبه مکان مورد نظر مراجعه حضوری داشته و این کار را برای آنها انجام می دهند.