مرکز پخش دستگاه آبیاری هوشمند فضای سبز

دستگاه های آبیاری فضای سبز که هوشمند بوده و نیاز به آب دهی توسط نیروی انسانی را ندارند، می توان از مرکز پخش آن خریداری نمود.
فضای سبز، یکی از مکان هایی است که موجب زیبایی بیشتر محیط های شهری و روستایی می شود. آبیاری این مکان ها می تواند به کمک دستگاه های آبیاری هوشمند صورت گیرد تا نیاز به نیروی انسانی را کمتر نماید. این اجناس در مرکز پخش لوازم باغبانی قابل عرضه به علاقمندان می باشد.