نمایندگی انواع نوار تیپ پلاک دار خارجی

نوار تیپ های پلاک دار خارجی در بازار های ایرانی به روش های مختلفی پخش می شوند و یکی از این روش ها نمایندگی های فروش می باشد.
نوار تیپ هایی که دارای قطره چکان هستند را همان طور که می دانید نوار تیپ پلاک دار می گویند که در انواع تولید داخل و خارج در بازار ها موجود می باشند. نوار تیپ های پلاک دار خارجی بعد از این که به وسیله شرکت های بازرگانی وارد می شوند از طریق نمایندگی ها پخش می شوند.