نمایندگی تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای

نمایندگی تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای کار پخش و توزیع این تجهیزات را انجام می دهند و معمولا پخش آن ها به طور عمده صورت می گیرد.
بر خلاف تجهیزات آبیاری تحت فشار که به سرعت آبیاری را انجام می دهند تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای هستند که به تدریج و در مدت زمان طولانی آبیاری را انجام می دهند. تجهیزات آبیاری بارانی قطره ای با اختصاص دادن نمایندگی های فروش به خود به صورت تنظیم شده ای پخش می شوند.