نمایندگی فروش تجهیزات آبیاری خانگی

نمایندگی فروش تجهیزات آبیاری خانگی چه نقشی می تواند در فروش این تجهیزات آبیاری ایفا کند؟ تجهیزات آبیاری به چه منظور هایی مورد کاربری قرار می گیرند؟
از جمله کاربرد های عمده تجهیزات آبیاری در کشور ایران به کار بردن این تجهیزات در باغچه ها و فضا های سبز خانگی می باشد. تجهیزات آبیاری خانگی غالبا به صورت بارانی قطره ای هستند و در شهر های مختلف ایران تولید و از طریق نمایندگی هایی که این تولید کنندگان ایجاد کرده اند پخش می شوند.