نمایندگی لوله پلی اتیلن خط آبی

نمایندگی توزیع بی واسطه انواع لوله پلی اتیلن ویژه خط آبی در کجا واقع شده است؟ آیا لوله پلی اتیلن خط آبی را برای آب شرب منازل نیز می توان مورد استفاده قرار داد؟
از کارایی های اصلی و مهم انواع لوله پلی اتیلن آن است که برای انتقال و جابجایی خطوط آبی در کشور کارایی دارد به ویژه در انتقال آب شرب منازل و سازمان های گوناگون. لوله پلی اتیلن خط آبی، در اینچ های متفاوتی تولید می شود که از این منظر برای استخر پرورش ماهی نیز قابلیت کاربرد را خواهد داشت.