پخش سیستم آبیاری هوشمند بام سبز

سیستم های آبیاری هوشمند بام سبز در اکثر شهر های ایران دارای بازار فروش عالی هستند و به همین سبب در بازار ها پخش می شوند.
فضای سبز و مفرح ر همه جا کارایی دارد و ایجاد این فضا ها نیاز به تجهیزات خاصی می باشد. نمونه ای از این تجهیزات وجود سیستم های آبیاری است که در آبیاری گیاهان در روی بام و دیوار خانه استفاده می شوند. این سیستم ها ر بازار های ایرانی از طریق نمایندگی ها پخش می شوند.