پخش عمده تجهیزات آبیاری قطره ای تهران

پخش عمده تجهیزات آبیاری قطره ای تهران از چه طریق معمولا انجام می شود؟ تجهیزات آبیاری قطره ای تهران از نظر کیفی در چه سطحی قرار دارند؟
عمده تولیدات کارخانه های تولیدی تجهیزات آبیاری شهر تهران تجهیزات آبیاری قطره ای است زیرا این تجهیزات آبیاری با بحران کمبود آب به طور جدی مبارزه می کند. تجهیزات آبیاری قطره ای تهران معمولا از طریق نمایندگی ها و بنکداران پخش وتوزیع می شوند تا بهتر وارد بازار های فروش گردند.